Aweihung vum syntheteschen Terrain

Virun e puer Wochen hat de Schoulsyndikat SYNECOSPORT vun de Gemenge Bech a Manternach op d'Aweihung vum neien syntheschen Terrain am Stade Renert zu Berbuerg agelueden. Den aalen Terrain war nô 10 Jâr nët méi an engem gudden Zoustand, an huet missen erneiert ginn. 

 

Den neien Terrain erlaabt et dem FC Berdenia Berbourg ënner optimalen Bedingungen Sport ze bedreiwen,  den Terrain gëtt awer och vun de Schoulkanner an der Maison Relais genotzt.

 

Zur Aweihung hunn d'Buergermeeschteren Henri Frank a Camille Kohn, de Minister Nicolas Schmit, de Präsident vun derr FLF Paul Philipp an de Präsident vum Berdenia Claude Wampach d'Wuert ergraff.

 

Vun eiser Säit e grousse Merci un déi politesch Verantwortlech vu Bech a Manternach, an un de Sportministère fir d'Ënnerstëtzung an déi schnell Realisatioun vum neien Terrain.

 

Besonnesch eis 15 Jugendequipen kënnen heivu profitéieren an hier Traininger a Matcher ofhalen. 

 

E Merci och un den Edy Frières fir déi flott Fotoën déi en eis zur Verfüjung gestallt huet,

 

Share |