Leschte Match am "Bongert" haut virun 10 Jâr

Haut op den Dag virun 10 Jâr, den 8 Juni 2005 huet am "Bongert" dee leschte Match stattfonnt. Duernô ass eise Veräin an de neie Stadion "Renert" geplënnert, wou mir zanterdiem op 2 Felder ënnert optimalen Bedingungen kënnen trainéieren a Fussball spillen.

 

Méi iwwert d'Geschicht vun de Berbourger Terrainën an dësem intressanten Artikel vun eisem Frënd Roger Kersch.

Share |