Den FC Berdenia Berbourg huet sech weider verstärkt

De Comité ass frou 2 nei Memberen an senger Mëtt kënnen ze begréissen. Op der Generversammlung hunn de Markus Bormann an de Laurent François sech gemellt, fir aktiv am Comité matzeschaffen. Hinnen e grousse Merci.

Share |