Schéi Chrëschtdeeg an e gutt Néit Joër

De Comité vum FC Berdenia Berbourg wënscht alle Spiller, Membren a Supporter schéi Feierdeeg an e gutt Néit Joër.

 

Iech Alleguerten e grousse Merci fir dee villen Asaatz an déi grouss Ënnerstëtzung fir eise Veräin.

Share |