Changementer am Programm vun de Virbereedungsmatcher

Et gët 2 Changementer am Programm vun de Virbereedungsmatcher:

 

Den Match geint USBC01 ass elo nët Samsdes, den 26.01 zu Consdorf, mee réischt Meindes, den 28.01.2013 zu Consdorf.

 

Dofir spillt d'1.Equipe elo zousätzlech Samsdes, den 26.01.2013 um 15:00 Auer doheem géint den SV Obermosel.

Share |