Matcher vun der 1. an 2. Equipe am August 2012

Densdeg 07.08.2012 19:30 Berbourg 1  Sanem 1 
Donnersde 09.08.2012 19:30 Itzig 1 Berbourg 1
Freideg 10.08.2012 19:45 Nimstal Berbourg 2
Densdeg 14.08.2012 19:30 Berbourg 1 Rosport 1
Donnersdeg 16.08.2012 19:30 Coupe A.Engel  
Freideg 17.08.2012 19:30 Coupe A.Engel  
Sondeg 19.08.2012 15:30  Coupe A.Engel  
Sondeg  19.08.2012 17:30  Coupe A.Engel  
Méindeg  20.08.2012 19:30  Berbourg 2 CR Raiffeisen
Sondeg  26.08.2012 16:00  Echternach 1

Berbourg 1

Méindeg  27.08.2012 20:00  Berbourg 2 Rosport 2
Freideg  31.08.2012 19:30  Berbourg 2 BCEE
Sondeg  02.08.2012 16:00  Berbourg 1 Beggen
Share |